Vintertullsskolan personuppgiftsbehandling

Inledning

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter bland annat personuppgiftslagen och ställer högre krav på behandlingen av personuppgifter. Bland annat stärks den enskildes rätt kring hur företag behandlar den enskildes personuppgifter. Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund.

 

Vad är en personuppgift?

Med personuppgift menas en identifierad person, eller en identifierbar person. Personuppgift kan till exempel vara namn, bild samt andra identifikatorer som medför att det går att identifiera dig.

 

Hur behandlar Vintertullsskolan dina personuppgifter?

De elever som finns inom Vintertullsskolan verksamhet registreras i de digitala system som skolan använder sig av. Dessa digitala system har de nödvändiga säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter för otillåten åtkomst. Endast de personer inom Vintertullsskolan som behöver åtkomst till personuppgifter kommer åt dessa.

 

Vilken laglig grund har Vintertullsskolan för personuppgiftsbehandlingen om du är elev på Vintertullsskolan?

  • Nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse

Vissa personuppgifter behöver vi behandla för att kunna bedriva skola. Dessa personuppgifter är namn, personnummer, betyg, dokumentation kring kunskapsutveckling, dokumentation kring utredningar skolan enligt skollagen är skyldiga att genomföra, närvaronoteringar, dokumentation kring grupptillhörighet, språkval, modersmål samt eventuell studiehandledning på modersmålet. Vidare kommer Vintertullsskolan under vissa förutsättningar även behandla andra personliga uppgifter som kan komma att innehålla vissa känsliga uppgifter.

Vintertullsskolan använder vid vissa tillfällen molntjänst samt digitala läromedel samt i undervisningen. Dessa tjänster används oftast på elevdatorerna men även i vissa fall på elevens privata enheter. Vintertullsskolan har en certifieringsprocess för att undersöka de digitala tjänsterna innan de används inom Vintertullsskolan. Certifieringsprocessen säkerställer att läromedlen dels är pedagogiskt värdefulla dels att samtliga digitala tjänsterna behandlar personuppgifter som registreras på korrekt sätt. Vintertullsskolan tecknar så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med alla företag som tillhandahåller appar som används i undervisningen.

  • Samtycke

I de fall Vintertullsskolan behandlar personuppgifter som inte är nödvändiga för att bedriva resursskola kommer vi att be eleven eller elevens vårdnadshavare om samtycke. Detta kan till exempel vara om vi kommer fotografera eleven eller spela in videoklipp.

  • Kontakter med din hemkommun

Vi kommer behandla elevens namn, elevens personnummer samt övriga uppgifter som kan innehålla känsliga personuppgifter, i kontakter med elevens hemkommun, så att hemkommunen kan identifiera eleven men även Vintertullsskolans rätt att erhålla skolpeng för eleven.

 

Vilken laglig grund har Vintertullsskolan för personuppgiftsbehandlingen om man inte är elev på skolan?

Om man inte är elev på en Vintertullsskolan men ansöker till oss så kommer samtliga inlämnade personuppgifter behandlas i vårt antagningssystem.

Genom att ansöka till Vintertullsskolan samtycker man till att vi behandlar de nödvändiga personuppgifterna för detta ändamål. De personuppgifter vi behandlar är; namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer, adress samt vissa känsliga uppgifter som av er bifogats ansökan för att motivera en plats på resursskola. Om man väljer att återkalla detta samtycke kommer Vintertullsskolan inte längre kunna behandla personuppgifterna vilket medför att vi inte kommer kunna att behandla intresseanmälan. Vintertullsskolan kommer att skicka viss information och förfrågningar om exempelvis kompletterande uppgifter till den angivna e-postadress. Man har under processens gång möjlighet att stoppa dessa utskick.

Alla elever som varit inskrivna på Vintertullsskolan kommer vi att fortsätta behandla vissa personuppgifter om även efter dess studietid. Dessa personuppgifter begränsas till namn samt betyg och eventuell annan nödvändig dokumentation. Alla andra personuppgifter kommer vi att raderas inom 6 månader efter eleven sista skoldag oavsett när på året eleven slutar.

 

Personuppgifter inom elevhälsan

Inom ramen för elevhälsans arbete registrerar Vintertullsskolan vissa känsliga personuppgifter. Dessa kan vara hälsotillstånd, till exempel diagnoser eller andra liknande tillstånd. Dessa uppgifter är särskilt nödvändiga för att vi ska kunna ge eleven rätt stöd vid behov.

Vintertullsskolan behandlar utredningar som är beställda, upprättade eller inlämnade, medicinska och/eller psykologiska utredningar, förutsatt att dessa utredningar är särskilt nödvändiga för Vintertullsskolan att känna till för att ge eleven rätt typ av stöd.

 

Kommer Vintertullsskolan behandla personuppgifter till något annat?

Vintertullsskolan kommer endast att behandla personuppgifter för de skäl, och den lagliga grund, de registreras för.

I de fall vi önskar behandla personuppgifterna för något annat ändamål, kommer vi utan undantag att be om ditt frivilliga och informerade samtycke till detta. Detta samtycke kan återkallas närsomhelst.

 

Rättelse av felaktiga personuppgifter

Man kan begära att vi rättar en felaktig personuppgifter vi har registrerat om någon. Denna begäran gör man enklast genom att kontakta oss via e-post gdpr@vintertullsskolan.se eller kontakta skolan.

 

Cookies

Vintertullsskolan i Stockholm AB samlar in information om ditt besök när du besöker vintertullsskolan.se genom en cookie fil.

Man behöver inte acceptera att ta emot cookies om man inte vill och man kan närsomhelst stänga av och/eller radera cookies genom att använda verktygen i din webbläsare. Hur man ska gå tillväga beskrivs i varje webbläsares hjälpavsnitt. Tänk på att om man stänger av cookies så kan vissa tjänster och/eller sidor helt eller delvis sluta att fungera.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi just om dig?

Man kan begära ett registerutdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om någon. Skicka denna begäran till gdpr@vintertullsskolan.se. Vintertullsskolan kan inte lämna ut uppgifter om någon annan än den registerutdraget gäller, därför förbehåller sig Vintertullsskolan rätten att efterfråga en bestyrkt kopia av personens legitimation eller att man besöker oss personligen.

 

Rätt att göra invändningar

Man har i vissa fall rätt att invända mot Vintertullsskolans behandling av personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om man invänder mot behandlingen i sådana fall får Vintertullsskolan endast fortsätta att behandla personuppgifter om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

Personuppgiftsansvarig är:

Vintertullsskolan i Sverige AB
Vintertullstorget 54-56
116 43 Stockholm
gdpr@vintertullsskolan.se