Learnox

Learnox erbjuder en-till-en lektioner via internet för hemmasittare. Elev och lärare ser och hör varandra under hela lektionen där de med specialpedagogiska verktyg arbetar för att få eleven att komma tillbaka till skolan. Resultatet blir att man bryter den isolerade situationen, ökar självförtroendet och fyller kunskapsluckor. Målet är att eleven ska återgå till ordinarie undervisning. Under processen ges råd och stöd till skola och föräldrar för att främja elevens återgång till skolan.

learnox

LVS-stödteam

LVS-stödteam vänder sig till elever med långvarig ogiltig frånvaro. Stödteamet svarar för att ge eleven erforderligt stöd och undervisning under den period eleven är frånvarande från hemskolan. Stödteamet uppfyller skollagens krav på ett aktivt elevhälsoarbete och är en avlastning för rektor samt elevhälsa på skolan.

lvs-stödteam

”Tillsammans har vi roligt och lär för livet”.