Rutiner för att ta emot och utreda klagomål

I skollagen framgår att huvudmannen ”ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt” (4 kap. 8§ 2010:800 skollagen).

Allmänt om klagomål

Vintertullsskolan har rutiner avseende klagomålshantering både på rektorsnivå och på huvudmannanivå. Klagomålet kan antingen lämnas till rektor eller huvudman beroende på vad klagomålet gäller. Varje elev och vårdnadshavare ska vid utbildningens start ges skriftlig och muntlig information om skolans rutiner för synpunkter och klagomål. Rutinerna för synpunkter och klagomål finns också tillgängliga i skolans kvalitetspärm. Om en elev, vårdnadshavare eller personal har synpunkter på skolans verksamhet används nedanstående arbetsgång.

Mottagande av klagomål

1. I första hand ska du som har synpunkter eller klagomål på verksamheten vända dig till ansvarig pedagog. Om behovet kvarstår vänder du dig till rektor eller huvudman, så att rätt personer blir involverade och får möjlighet att hantera synpunkterna eller klagomålet. Synpunkter och klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Självklart får man lämna klagomålet anonymt.

2. I de fall då ansvarig pedagog inte lyckats åtgärda klagomålet ska vederbörande ta det vidare till rektor alternativt huvudman.

3. Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.

4. Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras, samt att huvudman informeras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.

5. Inom tre dagar kommer en bekräftelse på att synpunkterna/klagomålet har mottagits. Inom en kort tid ska du ha fått svar på hur ditt klagomål hanteras och utreds.

Rektor

Rektor är ansvarig för hela processen kring hanteringen av ärendet. Huvudprincipen är att skolledningen hanterar klagomålsärenden vid varje veckomöte. Är frågan akut ska klagomålet utredas och åtgärdas skyndsamt. Utredningens omfattning är beroende av klagomålets art. Är frågan komplicerad ska en allsidig utredning av saken genomföras. Skäliga åtgärder för att åtgärda klagomålet vidtas. Information om handläggning och åtgärder delges om möjligt anmälaren. Ärendet följs alltid upp i samband med påföljande veckomöte. Kvarstår klagomålet ska nya och upptrappade åtgärder sättas in. Vid behov ska förebyggande åtgärder vidtas för att liknande situationer inte ska uppstå igen. Hela ärendegången från utredning till uppföljning dokumenteras. Huvudmannen informeras om ärendet och vilka åtgärder som vidtas. Dokumentation användas till skolans utvärdering och utveckling i det systematiska kvalitetsarbetet.

Huvudman

Huvudmannen är ytterst ansvarig för hela processen kring hanteringen av ärendet. Huvudmannen ska skyndsamt utreda angivet klagomål. Utredningens omfattning är beroende av klagomålets art. Är frågan komplicerad ska en allsidig utredning av saken genomföras och skäliga åtgärder för att åtgärda klagomålet vidtas. Information om handläggning och åtgärder delges om möjligt till anmälaren. Huvudmannen gör en uppföljning av ärendet och återkoppling sker om möjligt till anmälaren för att säkerställa att personen är nöjd. Kvarstår klagomålet ska nya och upptrappade åtgärder sättas in. Ärendet följs upp inom en snar framtid. Vid behov ska förebyggande åtgärder vidtas för att liknande situationer inte ska uppstå igen. Hela ärendegången från utredning till uppföljning ska dokumenteras. Dokumentation användas till utvärdering och utveckling i det systematiska kvalitetsarbetet.

Klagomålsframställan

Du kan välja att vara anonym, eller lämna namn och kontaktuppgifter. Väljer du att vara anonym kan vi inte kontakta dig för återkoppling. Om du lämnar kontaktuppgifter kommer vi att återkomma till dig senast tre dagar från det att vi mottagit din anmälan. När utredningen är färdig, kommer vi att återkomma till dig med ett bemötande av klagomålet.

Hur vill du att vi kontaktar dig angående ditt ärende?

Via e-postVia telefonVill ej bli kontaktad