Skolans riktlinjer

Skolans riktlinjer

Vintertullsskolan är en resursskola som begränsat mottagandet och utbildningen till elever med omfattande behov av särskilt stöd. Verksamheten är helt uppbyggd för elever med behov av extraordinära stödåtgärder. Vi arbetar metodiskt för att öka elevens självförtroende och tro på sin egen förmåga.

För att stötta den enskilda eleven arbetar vi utifrån definierade riktlinjer som speglas i en trappstegsmodell. Trappstegsmodellen ger flexibla lösningar inom inlärning och socialt samspel och består av följande steg:

Inslussning – eleven slussas in på Vintertullsskolan både socialt och kunskapsmässigt

Socialt samspel – eleven bygger ett stabilt nätverk av kamrater och stärker relationen till vuxna

Ordning och reda – eleven lär sig att ta ansvar, vilket ger trygghet och ökad fokus på skolarbetet

Växa i lärande – eleven upptäcker sin egen förmåga och lust till att lära

Självförtroende – elevens självförtroende ökar i takt med att tron på den egna inlärningsförmågan växer och insikten ”jag kan” infinner sig.

Utslussning – eleven får stöd i beslut om framtiden efter högstadiet t.ex. studievägledning gällande gymnasieval eller andra utbildningsvägar.

1. Inslussning

Att börja på Vintertullsskolan sker i flera etapper.

  • Elevanalys
  • Anpassning
  • Tät vuxenkontakt
  • Föräldrarmedverkan
  • Mentorskap

Resultat: Eleven slussas naturligt in i skolan både socialt och kunskapsmässigt.

2. Socialt samspel

Ökar elevens medvetenhet om:

  • Sig själv
  • Sig själv i relation till jämnåriga
  • Sig själv i relation till vuxna
  • Människors lika värde

Resultat: Eleven får ett stabilt nätverk som förhindrar olika former av mobbning.

3. Ordning och reda

Vintertullsskolans verksamhet genomsyras av tydlig struktur, fasta ramar och uppställda mål. Lektionsupplägget är detsamma varje dag och eleverna har ett fast hemklassrum som gör det lättare för dem att hålla ordning på sina saker. Det är i stället lärarna som flyttar mellan klassrummen.

Resultat: Eleven känner sig trygg och fokuserad.

4. Växa i lärande

Skolans höga lärartäthet med individanpassad undervisning i små grupper, en-till-en-undervisning med speciallärare vid behov, ger eleven möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

Resultat: Eleven känner att skolarbetet är meningsfullt och utvecklar en vilja att aktivt söka kunskap.

5. Självförtroende

I Vintertullsskolans små undervisningsgrupper får eleven en chans att synas och höras. Varje morgon börjar med en samling frågar lärarna samtliga elever hur deras dagsform ser ut. Har de sovit ordentligt? Ätit frukost? Allt görs för att underlätta för bästa möjliga lärande.

Resultat: Elevens självförtroende växer liksom tron på den egna inlärningsförmågan.

6. Utslussning

Vintertullsskolan ger en trygg studievägledning till olika gymnasieval. Dessa görs tillsammans med elev, föräldrar och skolans studievägledare.

Resultat: Det blir elevens självklara val att söka sig vidare till gymnasiet eller andra utbildningar.


”Tillsammans har vi roligt och lär för livet”