Ansökan

Ansökan till Vintertullsskolan

Vintertullsskolans pedagogiska verksamhet innefattar årskurs 7, 8 och 9.  Vintertullsskolans klasser består av halvklasser. Flera pedagoger tjänstgör i en halvklass under lektionstid.

Halvklasserna delas in i mindre grupper av pedagogerna. Varje klassrum vid Vintertullsskolan har minst ett tillhörande grupprum.

Vintertullsskolan erbjuder olika inriktningar i årskurs 7-9 i skolans lokaler vid Vintertullstorget på Södermalm i Stockholm:

 • En inriktning för elever inom autismspektrat med eventuellt tillhörande diagnoser.
 • En inriktning för elever med problematisk skolfrånvaro.
 • En inriktning för elever med övriga funktionsvariationer innefattande t.ex. inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter samt ADHD/ADD.

Vintertullsskolan är en resursskola. Det innebär att skolans verksamhet riktar sig till elever i behov av särskilt stöd. Skolan har begränsat mottagandet till elever som hör till denna målgrupp.

När kan eleven börja på skolan?

Vi har kontinuerlig antagning under hela läsåret. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Vintertullsskolan kan man söka under hela läsåret. Om du är intresserad av att ditt barn ska börja på Vintertullsskolan, följ anvisningarna nedan för att lämna in en intresseanmälan.

  Ansökan
  Vad händer nu?

  När vi fått ansökan kommer vi att göra en initial preliminär bedömning om Vintertullsskolan kan erbjuda rätt pedagogiskt stöd. Därefter kontaktar vi dig för att eventuellt boka in ett besök på Vintertullsskolan.

  Vintertullsskolan gör alltid en självständig bedömning av elevens stödbehov innan eleven mottages.

  Vid en ansökan om plats på Vintertullsskolan behöver vi bland annat ta del av följande handlingar:

  • Pedagogisk utredning (kartläggning) och de senaste betygen.
  • Åtgärdsprogram och eventuell övrig dokumentation gällande elevens skolgång.
  • Psykologutlåtande och/eller eventuella övriga utredningar.

  Om Vintertullsskolan anser att bedömningsunderlaget är otillräckligt eller att vi av andra anledningar behöver mer information innan ett beslut kan fattas, så görs en kompletterande förfrågan till vårdnadshavare i syfte att genomföra en fördjupad utredning innefattande till exempel besök i elevens hemskola för vidare intervjuer med berörd personal.