Vårt arbetssätt

Den lilla resursskolan med det stora engagemanget.

Vintertullsskolan är en liten resursskola på södermalm i Stockholm med stort engagemang för varje enskild elev. Varje klass består av högst 16 elever och det finns alltid två lärare på plats för att anpassa undervisningen efter elevens behov. Vintertullsskolan är stockholms äldsta resursskola med över 22 års erfarenhet av att hjälpa elever som behöver särskilt stöd.

En resursskola är en skola för elever som behöver mer stöd för att nå upp till kunskapsmålen, så kallas särskilt stöd. Våra elever har ofta en underliggande diagnos. Autism, ADD och ADHD tillhör de vanligaste. På en resursskola finns större möjligheter att anpassa undervisningen och ge det stöd som eleven behöver.

Individuellt utformad pedagogik

På Vintertullsskolan står den enskilda elevens unika behov alltid i centrum. Varje elev på skolan genomgår en pedagogisk kartläggning där vår elevhälsa gör en bedömning av vilket resursstöd som behövs. Därefter skrivs ett åtgärdsprogram som ligger till grund för ett sammanhängande och kontinuerligt stöd.

Genom att utgå från elevens egna intressen väcker vi lusten att lära och ökar engagemanget för skolan. Målsättningen är att elevens nyfikenhet väcks och självförtroendet stärks.

Specialpedagogik

Personalen på skolan är utbildad att göra specialpedagogiska anpassningar i undervisningen och har goda kunskaper om autism, ADHD, ADD och andra NPF diagnoser. Elevgrupperna är små och lärartätheten är mycket hög för att ge lärarna tid för varje elev. För de elever som behöver ett ytterligare stöd finns det på skolan dessutom god tillgång till speciallärare som undervisar elever individuellt.

Några av de anpassningar och särskilt stöd som vi arbetar med på Vintertullsskolan:

  • Specialundervisning individuellt eller i liten grupp med speciallärare
  • Särskild undervisning med anpassad pedagogik
  • Anpassad studiegång med individuell timplan
  • Tillgång till specialpedagogiska verktyg
  • Anpassade instruktioner och uppgifter

Rutiner

Vi arbetar med tydliga rutiner i undervisningen och på skolan i stort. Eleven känner igen sig i lektionsupplägget och har lättare att förstå vad som förväntas. Struktur och tydlighet leder dessutom till ökad studiero och en bättre lärmiljö för alla.