Vår vision

Vår vision

På Vintertullsskolan ska alla känna sig välkomna, uppskattade och bekräftade. Vi erbjuder en skola där elever får utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att bli självständiga samhällsmedborgare. Vårt vision vilar på tre pelare där Vintertullsskolan ska verka för att hjälpa elever med behov av särskilt stöd i sin utveckling. 

Personlig utveckling – Eleven får upptäcka sin lust att lära. Genom utmaningar vi klarar av byggs självförtroendet och tron på inlärningsförmågan. Personlig utveckling och insikten att “jag kan” lägger grunden till en konstruktiv skolgång, vidare utbildning och ett självständigt liv. 

Socialt samspel – Eleven får tillsammans med sina klasskamrater utveckla sin förmåga att samarbeta och lära av varandra. Med respekt för medmänniskor, normer och värdering kommer vänner, glädje och tillhörighet. 

Kunskapsutveckling – Eleven ska få det stöd som krävs för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Kunskapsuppdraget i skolan ger eleverna mening och skapar förutsättningar för framtida studier och arbete. 

Kunskapsutveckling
Eleverna ska upptäcka sin egen förmåga och lust att lära. 
Med ökad tro på sig själv 

Eleverna på Vintertullsskolan skall känna sig välkomna, uppskattade och bekräftade.

Vår vision är att skapa goda läromiljöer där vi kan ge eleverna goda möjligheter att nå sina mål i skolan. De ska känna att just de är viktiga i samhället.

oarbetet, som är verkar förebyggande, är en del i det dagliga arbetet och har fokus på en tillgänglig undervisning för varje elev. Det är ett ständigt pågående arbete att vid behov undanröja hinder i elevens lärandemiljö.

Tidiga förebyggande insatser är avgörande för att elever med särskilda behov ska lyckas i skolan. Bra skolgång är en skyddsfaktor för ett framtida bra liv.

Vi vill att eleverna upptäcker sin egen förmåga och lust till att lära. Självförtroendet ökar i takt med att tron på den egna inlärningsförmågan växer och insikten “jag kan.”

Vår strävan är att eleverna ska få utveckla sina förmågor och egenskaper som krävs för att de ska finna en väg vidare i livet och bli självständiga och framgångsrika samhällsmedborgare.

Så gör vi för att uppnå detta:

  • Lyfta elevens starka sidor
  • Öka elevens motivation
  • Arbeta med social träning
  • Goda kamrat- och vuxenrelationer
  • God sammanhållning
  • Allas lika värde
  • Individuella stödinsatser
  • Genomtänkta dagsprogram
  • Hålla ordning
  • Adekvata mål

Vintertullsskolan skall hjälpa eleven att hitta tillbaka till sin lust att lära och ge eleven möjlighet att komplettera sin tidigare bristfälliga skolgång så att den som vill kan söka till gymnasiet efter avslutad grundskola.

Ett av målen är att få eleven att förstå och ta eget ansvar i inlärningsprocessen, bygga upp sitt självförtroende och återskapa respekten och tilltron till vuxna. En annan målsättning handlar om elevernas sociala situation, där skolan tillsammans med familjen, socialtjänsten och andra viktiga personer kring eleven hittar lösningar på de svårigheter som uppstått. På Vintertullsskolan ska eleven få uppleva glädjen och tillfredsställelsen i att göra framsteg och växa i förmåga och kompetens, tro på sin egen förmåga att lära och kunna se att hon/han gör framsteg, lära sig samspela med andra och vara aktsam och respektfull i sina relationer till andra.