Värdegrund

Skolans värdeord

Vår värdegrund är en gemensam utgångspunkt i allt vi gör i vår verksamhet. Vintertullsskolans utbildning och allt vi gör runt den ska präglas av omtanke, trygghet och kunskap. Ledorden är valda för att hjälpa till i beslut och situationer oavsett som det gäller skolutveckling eller individuell undervisning. 

Omtanke – Vi bygger vår verksamhet på medmänskliga relationer. Omtanke om varandra och förståelse för våra olikheter är avgörande. Våra elever har ofta har stora svårigheter i skolan och genom att utgå från omtanke kan vi hitta vägar framåt tillsammans. Omtanke ska prägla det kollegiala arbetet där vi hjälper varandra och tar ansvar för varandras väl. 

Trygghet – Skolan ska vara en trygg plats för både elever och personal. I en trygg tillvaro vågar vi vara oss själva och utvecklas som person. Trygghet omfattar är både en fysiska, psykiska och sociala dimensioner. Vi ska verka för att främja trygghet i alla dess former. 

Kunskap – Allt vi gör på Vintertullsskolan utgår från kunskap och erfarenhet. Personalen ska ha den kunskap som krävs för att ge särskilt stöd av hög kvalité och eleverna ska ha de verktyg som krävs för att ta till sig kunskap. Vintertullsskolan ska alltid utgå från forskning och beprövad erfarenhet i syfte att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Skolans uppdrag

Utöver våra ledord och värdegrund utgår vi alltid från skolans uppdrag. I läroplanen för grundskolan beskrivs skolans uppdrag och de grundläggande värden som skolan ska spegla. 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.