Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering

Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan. På Vintertullsskolan gäller följande:

  1. Elever, förälder eller vårdnadshavare som är missnöjda med och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig direkt till sin mentor. Mentorn kommer ta då emot klagomålet och utreda och åtgärda detta tillsammans med berörda ämneslärare. I de fall klagomålet rör eventuella personalärenden lämnar den personliga handledaren ärendet direkt till rektor.
  2. I de fall då mentorn inte lyckats åtgärda klagomålet ska den ta det vidare till rektor. Om elev, förälder eller vårdnadshavare inte har fått sitt klagomål åtgärdat av mentorn ska de då vända sig vidare till rektor.
  3. Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.
  4. Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.
  5. Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som rektor vidtagit eller om rektor anser att frågan bör avgöras av huvudmannen, ska saken föras vidare till huvudman.
  6. Huvudman tar då över rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

    Klagomål/Synpunkt