Bakgrund

Bakgrund

Skolans verksamheten startade 1994 under namnet S:t Örjans Jourgrupp. I början bedrevs främst jourverksamheten där elever placerades på skolan under en kortare tid. Jourgruppen vände sig till elever i grundskolan som var i behov av extraordinära stödåtgärder, hög personaltäthet och anpassade lokaler. 

1998 bytte skolan namn när verksamheten avknoppades från S:t Örjans skolor. Det nya namnen blev Vintertullsskolan efter torget där skolan ligger. Verksamheten har idag avvecklat jourverksamheten med fokuserar ännu på samma elevgrupp och extraordinärt särskilt stöd. Skolan är fortfarande belägen vid Vintertullstorget på Södermalm med utvidgade och anpassade lokaler. Idag är vi Stockholms äldsta resursskola med en verksamhet präglad av nyfikenhet, pedagogisk forsknings och över 20 års beprövad erfarenhet.