Incidentrapportering

Incidentrapportering

Detta formulär är en viktig del av Vintertullsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Syftet med detta formulär är att skydda våra elever från kränkningar och trakasserier. Enligt skollagen har skolan en anmälningsplikt när det gäller kränkningar av elever i samband med skolans verksamhet.

Som personal på skolan har du ett ansvar att agera omedelbart när du får kännedom om en kränkning. Det är viktigt att du följer Vintertullsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och att du rapporterar incidenten genom att använda formuläret nedan. Genom att fylla i detta formulär kommer incidenten att rapporteras till skolans rektor och huvudman för vidare åtgärder.

Tack för att du hjälper oss att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö för alla elever.

    Händelse

    Beskriv kortfattad vad, var och hur händelsen inträffat. Beskriv vidare hur personal eller andra personer har ingripit, vad som föranledde händelsen, och hur den utsatte personen påverkats.

    Om situationen bedöms vara helt uppklarad på plats behöver inte händelsen utredas vidare. Svaret är vägledande - ytterst är det huvudman som avgör om en incident behöver utredas.

    Involverade personer

    Dina uppgifter