Mål

Eleverna på Vintertullsskolan skall känna sig välkomna, uppskattade och bekräftade.

Vår vision är att skapa goda läromiljöer där vi kan ge eleverna goda möjligheter att nå sina mål i skolan. De ska känna att just de är viktiga i samhället.

Tidiga förebyggande insatser är avgörande för att elever med särskilda behov ska lyckas i skolan. Bra skolgång är en skyddsfaktor för ett framtida bra liv.

Vi vill att eleverna upptäcker sin egen förmåga och lust till att lära. Självförtroendet ökar i takt med att tron på den egna inlärningsförmågan växer och insikten “jag kan.”

Vår strävan är att eleverna ska få utveckla sina förmågor och egenskaper som krävs för att de ska finna en väg vidare i livet och bli självständiga och framgångsrika samhällsmedborgare.

Så gör vi för att uppnå detta:

  • Lyfta elevens starka sidor
  • Öka elevens motivation
  • Arbeta med social träning
  • Goda kamrat- och vuxenrelationer
  • God sammanhållning
  • Allas lika värde
  • Individuella stödinsatser
  • Genomtänkta dagsprogram
  • Hålla ordning
  • Adekvata mål